κορονοϊός

en gr
+ -

Κράτηση online

κορονοϊός

 

 

κορονοϊός

κορονοϊός

 

 

κορονοϊός

κορονοϊός

 

 

κορονοϊός

κορονοϊός

 

 

κορονοϊός

κορονοϊός

 

 

κορονοϊός
\/

κορονοϊός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Η υγεία και η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού είναι πάντοτε πρωταρχική προτεραιότητα του Ξενοδοχείου μας.To Ξενοδοχείο έχει εφαρμόσει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διαχείριση του Κορονοϊού, τις κατάλληλες διαδικασίες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των πελατών και του προσωπικού του, ενόσω οι πελάτες διαμένουν στο Ξενοδοχείο. Επομένως, είναι απαραίτητο όλοι οι πελάτες και επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου να ακολουθούν αυστηρά τα μέτρα και τις οδηγίες που παρέχονται από το Ξενοδοχείο, για την πρόληψη της μόλυνσης και της μετάδοσης ιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Συνεπώς, κατά την παραμονή σας στο Ξενοδοχείο πρέπει να τηρείτε όλα τα σχετικά υγειονομικά μέτρα (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των φυσικών αποστάσεων, της απολύμανσης των χεριών και της χρήσης μασκών προσώπου). Πρέπει να παραμείνετε στο δωμάτιό σας εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ξενοδοχείο ήσσονος σημασίας συμπτώματα, όπως βήχα, πονοκέφαλο, ήπιο πυρετό και να επικοινωνήσετε αμέσως με την υποδοχή (reception) του Ξενοδοχείου. Μετά την αναχώρησή σας, παρακαλείσθε ρητώς να ενημερώσετε αμέσως το Ξενοδοχείο στην περίπτωση που εμφανίσετε συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID-19 ή εάν έχετε θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση στην οποία υποβληθήκατε για τον COVID-19, εντός 14 ημερών από την αναχώρηση σας. Ο υπογράφων διά της παρούσης (α) δηλώνω και βεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί προσηκόντως ότι το Ξενοδοχείο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου (κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμόν 1881/29.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19») και (β) αναγνωρίζω ότι το Ξενοδοχείο ουδεμία ευθύνη φέρει (προς αποκατάσταση ζημίας ή άλλη), εφόσον τηρούνται τα μέτρα των εν λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων. Αναγνωρίζω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα / πληροφορίες θα χρειασθεί να χρησιμοποιηθούν από το Ξενοδοχείο στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων πρωτοκόλλων (και ιδίως σε περιπτώσεις πιθανών / ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων) και ρητώς συναινώ σε αυτό. Περαιτέρω, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοώ και συμφωνώ με όλα τα παραπάνω καθώς και με όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες και έχω ενημερώσει προσωπικά όλα τα πρόσωπα στην κράτησή μου, τα οποία συμφωνούν με όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες, και θα συμμορφωνόμαστε όλοι με όλα τα συναφή μέτρα, πρωτόκολλα και τις απαιτήσεις που θα μας κοινοποιηθούν από το Ξενοδοχείο.

και του προσωπικού του, ενόσω οι πελάτες διαμένουν στο Ξενοδοχείο. Επομένως, είναι απαραίτητο όλοι οι πελάτες και επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου να ακολουθούν αυστηρά τα μέτρα και τις οδηγίες που παρέχονται από το Ξενοδοχείο, για την πρόληψη της μόλυνσης και της μετάδοσης ιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Συνεπώς, κατά την παραμονή σας στο Ξενοδοχείο πρέπει να τηρείτε όλα τα σχετικά υγειονομικά μέτρα (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των φυσικών αποστάσεων, της απολύμανσης των χεριών και της χρήσης μασκών προσώπου). Πρέπει να παραμείνετε στο δωμάτιό σας εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ξενοδοχείο ήσσονος σημασίας συμπτώματα, όπως βήχα, πονοκέφαλο, ήπιο πυρετό και να επικοινωνήσετε αμέσως με την υποδοχή (reception) του Ξενοδοχείου. Μετά την αναχώρησή σας, παρακαλείσθε ρητώς να ενημερώσετε αμέσως το Ξενοδοχείο στην περίπτωση που εμφανίσετε συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID-19 ή εάν έχετε θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση στην οποία υποβληθήκατε για τον COVID-19, εντός 14 ημερών από την αναχώρηση σας. Ο υπογράφων διά της παρούσης (α) δηλώνω και βεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί προσηκόντως ότι το Ξενοδοχείο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου (κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμόν 1881/29.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19») και (β) αναγνωρίζω ότι το Ξενοδοχείο ουδεμία ευθύνη φέρει (προς αποκατάσταση ζημίας ή άλλη), εφόσον τηρούνται τα μέτρα των εν λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων. Αναγνωρίζω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα / πληροφορίες θα χρειασθεί να χρησιμοποιηθούν από το Ξενοδοχείο στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων πρωτοκόλλων (και ιδίως σε περιπτώσεις πιθανών / ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων) και ρητώς συναινώ σε αυτό. Περαιτέρω, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοώ και συμφωνώ με όλα τα παραπάνω καθώς και με όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες και έχω ενημερώσει προσωπικά όλα τα πρόσωπα στην κράτησή μου, τα οποία συμφωνούν με όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες, και θα συμμορφωνόμαστε όλοι με όλα τα συναφή μέτρα, πρωτόκολλα και τις απαιτήσεις που θα μας κοινοποιηθούν από το Ξενοδοχείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Η υγεία και η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού είναι πάντοτε πρωταρχική προτεραιότητα του Ξενοδοχείου μας.To Ξενοδοχείο έχει εφαρμόσει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διαχείριση του Κορονοϊού, τις κατάλληλες διαδικασίες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των πελατών και του προσωπικού του, ενόσω οι πελάτες διαμένουν στο Ξενοδοχείο. Επομένως, είναι απαραίτητο όλοι οι πελάτες και επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου να ακολουθούν αυστηρά τα μέτρα και τις οδηγίες που παρέχονται από το Ξενοδοχείο, για την πρόληψη της μόλυνσης και της μετάδοσης ιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Συνεπώς, κατά την παραμονή σας στο Ξενοδοχείο πρέπει να τηρείτε όλα τα σχετικά υγειονομικά μέτρα (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των φυσικών αποστάσεων, της απολύμανσης των χεριών και της χρήσης μασκών προσώπου). Πρέπει να παραμείνετε στο δωμάτιό σας εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ξενοδοχείο ήσσονος σημασίας συμπτώματα, όπως βήχα, πονοκέφαλο, ήπιο πυρετό και να επικοινωνήσετε αμέσως με την υποδοχή (reception) του Ξενοδοχείου. Μετά την αναχώρησή σας, παρακαλείσθε ρητώς να ενημερώσετε αμέσως το Ξενοδοχείο στην περίπτωση που εμφανίσετε συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID-19 ή εάν έχετε θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση στην οποία υποβληθήκατε για τον COVID-19, εντός 14 ημερών από την αναχώρηση σας. Ο υπογράφων διά της παρούσης (α) δηλώνω και βεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί προσηκόντως ότι το Ξενοδοχείο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου (κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμόν 1881/29.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19») και (β) αναγνωρίζω ότι το Ξενοδοχείο ουδεμία ευθύνη φέρει (προς αποκατάσταση ζημίας ή άλλη), εφόσον τηρούνται τα μέτρα των εν λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων. Αναγνωρίζω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα / πληροφορίες θα χρειασθεί να χρησιμοποιηθούν από το Ξενοδοχείο στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων πρωτοκόλλων (και ιδίως σε περιπτώσεις πιθανών / ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων) και ρητώς συναινώ σε αυτό. Περαιτέρω, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοώ και συμφωνώ με όλα τα παραπάνω καθώς και με όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες και έχω ενημερώσει προσωπικά όλα τα πρόσωπα στην κράτησή μου, τα οποία συμφωνούν με όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες, και θα συμμορφωνόμαστε όλοι με όλα τα συναφή μέτρα, πρωτόκολλα και τις απαιτήσεις που θα μας κοινοποιηθούν από το Ξενοδοχείο.

και του προσωπικού του, ενόσω οι πελάτες διαμένουν στο Ξενοδοχείο. Επομένως, είναι απαραίτητο όλοι οι πελάτες και επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου να ακολουθούν αυστηρά τα μέτρα και τις οδηγίες που παρέχονται από το Ξενοδοχείο, για την πρόληψη της μόλυνσης και της μετάδοσης ιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Συνεπώς, κατά την παραμονή σας στο Ξενοδοχείο πρέπει να τηρείτε όλα τα σχετικά υγειονομικά μέτρα (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των φυσικών αποστάσεων, της απολύμανσης των χεριών και της χρήσης μασκών προσώπου). Πρέπει να παραμείνετε στο δωμάτιό σας εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ξενοδοχείο ήσσονος σημασίας συμπτώματα, όπως βήχα, πονοκέφαλο, ήπιο πυρετό και να επικοινωνήσετε αμέσως με την υποδοχή (reception) του Ξενοδοχείου. Μετά την αναχώρησή σας, παρακαλείσθε ρητώς να ενημερώσετε αμέσως το Ξενοδοχείο στην περίπτωση που εμφανίσετε συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID-19 ή εάν έχετε θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση στην οποία υποβληθήκατε για τον COVID-19, εντός 14 ημερών από την αναχώρηση σας. Ο υπογράφων διά της παρούσης (α) δηλώνω και βεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί προσηκόντως ότι το Ξενοδοχείο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου (κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμόν 1881/29.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19») και (β) αναγνωρίζω ότι το Ξενοδοχείο ουδεμία ευθύνη φέρει (προς αποκατάσταση ζημίας ή άλλη), εφόσον τηρούνται τα μέτρα των εν λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων. Αναγνωρίζω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα / πληροφορίες θα χρειασθεί να χρησιμοποιηθούν από το Ξενοδοχείο στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων πρωτοκόλλων (και ιδίως σε περιπτώσεις πιθανών / ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων) και ρητώς συναινώ σε αυτό. Περαιτέρω, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοώ και συμφωνώ με όλα τα παραπάνω καθώς και με όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες και έχω ενημερώσει προσωπικά όλα τα πρόσωπα στην κράτησή μου, τα οποία συμφωνούν με όλες τις παρασχεθείσες πληροφορίες, και θα συμμορφωνόμαστε όλοι με όλα τα συναφή μέτρα, πρωτόκολλα και τις απαιτήσεις που θα μας κοινοποιηθούν από το Ξενοδοχείο.

All rights reserved www.iteahotel.com 2016 | Created by FOCUSGREECE